Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Definities

Specifieke Voorwaarden: een aan deze Algemene Voorwaarde onderworpen overeenkomst die de specifieke uitvoeringsmodaliteiten van deze Overeenkomst beschrijft.

Diensten: de diensten die verleend worden aan de klant conform de Overeenkomst zoals opgenomen in de Specifieke Voorwaarden.

Overeenkomst: deze Algemene Voorwaarden en de Specifieke Voorwaarden. Deze overeenkomst bevat de volledige weergave van de rechten en plichten tussen Partijen met betrekking tot de Diensten en treedt in de plaats van alle voorgaande overeenkomsten en voorstellen, mondeling zowel als schriftelijk.

Smartsys: Smartsys nv, met maatschappelijke zetel te Kontich, Veldkant 35 D, ondernemingsnummer 0806.063.664

Klant: de klant vermeld in de Specifieke Voorwaarden.

Uitvoerder: de dienstverlener vermeld in de Specifieke Voorwaarden waarop Smartsys een beroep doet voor de uitvoering van deze Overeenkomst.

Partij(en): Smartsys of (en) de klant.

Goederen: alle apparatuur, hardware, computers, netwerkcomponenten, bekabeling, racks, licenties, … die door Smartsys aan de klant wordt geleverd.

Ontwikkelingen: alle ideeën, knowhow, technieken, documentatie, software of specificaties die door Smartsys uit hoofde van deze overeenkomst specifiek voor de klant kunnen worden ontwikkeld.

Project: het geheel van wederzijdse diensten, samenwerking tussen partijen en levering van Goederen in het kader van deze overeenkomst zoals omschreven in de projectorder;

2. De verplichtingen van Smartsys

Smartsys verbindt zich ertoe de in de Specifieke Voorwaarden vermelde Diensten uit te voeren ten behoeve van de klant.

3. De plaats van de uitvoering van de Overeenkomst

Behoudens andersluidende bepaling in de Specifieke Voorwaarden en het Uitvoeringscontract, zullen de Diensten worden uitgevoerd in de lokalen van de klant zoals vermeld in de Specifieke Voorwaarden.

4. Levering van de goederen

Alle (leverings)termijnen die – desgevallend per onderdeel – in de Bijzondere Voorwaarden werden vermeld, zijn niet bindend voor Smartsys. Smartsys gaat enkel de middelenverbintenis aan elk onderdeel zo snel mogelijk na afwerking op te leveren. Deelleveringen zijn toegestaan.

Alle door Smartsys genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Smartys bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen; de enkele overschrijding van een genoemde leveringstermijn brengt Smartsys niet in verzuim. Smartsys is niet gebonden aan leveringstermijnen die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden, niet meer gehaald kunnen worden (zoals ondermeer laattijdige leveringen door leveranciers…). Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Smartsys en de klant zo spoedig mogelijk in overleg treden.

De leveringstermijn dient te worden gezien als een niet bindende richtlijn voor de budgettering door de klant, voor de planning van de inzet van haar eigen personeel alsmede voor de planning van de benodigde personeelsleden door Smartsys.

Behoudens anders aangeduid in de bijzondere voorwaarden worden alle goederen rechtstreeks door de betreffende producent geleverd bij de klant en/of een door de klant aangeduide locatie. De levering –en licentievoorwaarden en tarieven van de producent zullen van toepassing zijn op die leveringen en worden bij huidige algemene voorwaarden gevoegd. Smartsys draagt geen enkele aansprakelijkheid m.b.t. goederen die door de producent worden geleverd

De klant staat in voor de toegankelijkheid van de gebouwen waarin de levering moet plaatsvinden en de aanvraag van parkeerborden indien nodig. Alle extra kosten zoals o.m. extra inzet mensen, ladderlift…ingevolge niet toegankelijkheid van de gebouwen zijn ten laste van de klant.

De klant zal instaan voor de naleving van alle wettelijke bepalingen inzake zoals stedenbouwkundige -en veiligheidsvoorschriften, …

De klant staat in voor de aanvraag van een eventuele stedenbouwkundige vergunning en de aanstelling van een architect en/of expert. Indien er een bouwvergunning noodzakelijk zou zijn voor de uitvoering van het Uitvoeringscontract (de klant richt zich hiervoor tot de technische diensten van de Gemeente), dan dient de klant bij de dit voor de ondertekening van het betreffende Uitvoeringscontract mee te delen en de bouwvergunning voor aanvang van de werken te bezorgen aan Smartsys. Indien de klant geen melding heeft gemaakt van een bouwvergunning en/of er ook geen verkrijgt heeft Smartsys het recht de Overeenkomst te beëindiging zonder opzegtermijn en zonder verdere schadevergoeding te moeten betalen.

De klant zal een passende installatieplaats voor de goederen ter beschikking stellen die voldoet aan alle technische en wettelijke voorschriften, zoals ondermeer de stevigheid en stabiliteit van het gebouw. De klant zal hiervoor de nodige studies laten doen en ontslaat en vrijwaart Smartsys voor enige aansprakelijkheid inzake.

Indien schriftelijk overeengekomen, zal Smartsys de ‘Goederen’ installeren of laten installeren. In alle gevallen zal de klant bij de bestelling van de ‘Goederen’ een passende installatieplaats met alle noodzakelijke faciliteiten, zoals bekabeling en telecommunicatiefaciliteiten, ter beschikking stellen. Smartsys zal desgewenst omtrent de aanleg van deze faciliteiten aan de klant een offerte uitbrengen. De klant zal Smartsys voor de uitvoering van de noodzakelijke werkzaamheden toegang verlenen tot de plaats van installatie gedurende de normale werkuren van Smartsys.

Smartsys zal de ‘Goederen’ aan de klant ter beschikking stellen door aflevering conform dit artikel, dan wel indien een installatie dient uitgevoerd te worden, door installatie van de ‘Goederen’. De ‘Goederen’ zullen tussen beide partijen gelden als geaccepteerd op de datum van aflevering dan wel, indien een door leverancier uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, op de einddatum van de installatie.

Alle aan de klant geleverde ‘Goederen’ of ‘Ontwikkelingen’ blijven eigendom van Smartsys, totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren ‘Goederen’, ‘Ontwikkelingen’ of ‘Project Diensten’, alsmede begrepen rente en kosten van invordering, volledig aan Smartsys zijn voldaan. Rechten worden aan de klant steeds verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat de klant de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

Na de acceptatie door de klant wordt de eigendom van de ‘Goederen’ of ‘Ontwikkelingen’, zoals omschreven in het ‘Uitvoeringscontract’, en die specifiek voor de klant werden uitgevoerd, overgedragen aan de klant, uitsluitend indien alle verschuldigde vergoedingen zijn voldaan.

Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van de ‘Goederen’ die voorwerp van deze overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van de klant of van een door de klant gebruikte hulppersoon zijn gebracht of uiterlijk bij aanvang van hun reis naar de klant.

In geen geval is Smartsys zelf gehouden tot het verlenen van een waarborg op de geleverde goederen en standaard software.

In geen geval is Smartsys gehouden welke waarborg dan ook te verlenen indien de waarborgperiode zoals vastgelegd door de fabrikant verlopen is of de fabrikant geen waarborg verleend heeft voor de betreffende specifieke gebreken.

Werkzaamheden en kosten van herstel buiten het kader van deze garantie zullen door Smartsys in rekening worden gebracht conform de geldende tarieven.

5. De duur, beëindiging en ontbinding van de Overeenkomst

De duur van de Overeenkomst wordt vermeld in de Specifieke Voorwaarden.

Eventuele beëindigingmodaliteiten worden vastgelegd in de Specifieke Voorwaarden.

De klant kan uiterlijk 4 weken voor het einde van de lopende duurtijd, schriftelijk de verlenging van de Overeenkomst aan Smartsys vragen. Indien Smartsys het eens is met dergelijke verlenging van de Overeenkomst brengt zij de klant hiervan op de hoogte. Behoudens andersluidende bepaling zal een eventuele verlenging van de Overeenkomst plaatsvinden onder dezelfde voorwaarden als de oorspronkelijke Overeenkomst.

Onverminderd haar recht op schadevergoeding kan Smartsys, naar haar goeddunken de uitvoering van de Overeenkomst opschorten of de Overeenkomst van rechtswege, zonder ingebrekestelling en met onmiddellijke ingang ontbinden door de loutere verzending van een ter post aangetekende brief:
– ingeval van niet-betaling door de klant op één enkele vervaldag of niet-naleving van enige andere contractuele verplichting;
– in het geval de klant een uitstel van betaling heeft aangevraagd, of zich in staat van faillissement of staking van betaling bevindt of zijn krediet aan het wankelen is gebracht of kennelijk onvermogend is;
– in geval van ontbinding en/of vereffening van de vennootschap van de klant;
– indien er op het geheel of een deel van de goederen van de klant uitvoerend en/of bewarend beslag wordt gelegd op verzoek van een schuldeiser of in geval van andere uitvoerende of bewarende maatregelen ten aanzien van de goederen van de klant;
– in geval van bewijs of ernstige vermoedens van fraude verricht door de klant;
– in geval de klant weigert de gevraagde inlichtingen te verstrekken of in geval de klant onjuiste en/of valse inlichtingen heeft verstrekt;

Smartsys kan in geval van een andere dan de hierboven vermelde fout of contractuele tekortkoming de Overeenkomst beëindigen indien de klant haar fout of contractuele tekortkoming niet heeft rechtgezet binnen een termijn van 15 dagen nadat zij door Smartsys per aangetekende brief in gebreke was gesteld.

Indien de ontbinding en/of beëindiging niet gebeurt ten gevolge van een grove nalatigheid in hoofde van Smartsys dienen alle diensten geleverd voor onafgewerkte onderdelen op dit moment vergoed te worden aan de op Smartsys geldende gemiddelde uurtarieven; onverminderd het recht van Smartsys door alle middelen van recht de werkelijke schade te bewijzen indien deze meer bedraagt.

6. Intellectuele rechten

Tenzij anders vermeld in de Specifieke Voorwaarden, kent Smartsys de klant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht toe m.b.t. de resultaten van de door haar uitgevoerde Diensten.

7. Vertrouwelijkheid

Onder vertrouwelijke informatie verstaat men alle informatie, van welke vorm dan ook (mondeling, schriftelijk, grafisch, elektronisch, …), die in het kader van deze Overeenkomst tussen de Partijen werd uitgewisseld.

Partijen en hun werknemers moeten de vertrouwelijke informatie die ze van de andere Partij in uitvoering van deze Overeenkomst ontvangen hebben, geheim houden. Bovendien kunnen de Partijen de vertrouwelijke informatie enkel gebruiken in het kader van deze Overeenkomst. De Partijen mogen vertrouwelijke informatie niet aan derden bekendmaken zonder de schriftelijke toelating van de andere Partij.

De vertrouwelijkheidverplichting zal blijven bestaan gedurende een periode van 1 jaar na het eind van deze Overeenkomst, ongeacht de oorzaak van de beëindiging van de Overeenkomst.

Worden niet beschouwd als vertrouwelijke informatie:
– de informatie die op wettelijke wijze is verkregen bij een derde die door geen enkele vertrouwelijkheidverplichting of geheimhouding gebonden is;
– de informatie die een Partij al kende vooraleer ze aan haar werd overgemaakt in het kader van deze Overeenkomst;
– de informatie die een Partij zelf heeft ontwikkeld zonder schending van deze Overeenkomst;
– de informatie die in het openbare domein is gevallen zonder de tussenkomst of de fout van de Partij die ze heeft ontvangen;
– de informatie die door een gerechtelijke beslissing publiek moet worden gemaakt.

Smartsys mag tevens de klant opnemen in haar klantenlijst en een beknopte beschrijving van de opdracht publiceren zonder maar de naam van de klant te vermelden.

8. De uitvoeringsmodaliteiten

Voor de uitvoering van deze Overeenkomst doet Smartsys een beroep op de Uitvoerder.

De klant zal Smartsys alle informatie, technische of algemene documentatie of andere inlichtingen betreffende de opdracht ter beschikking stellen.

De klant verbindt zich er toe om tijdens de duur van de Overeenkomst en gedurende de periode van één jaar na de beëindiging van de Overeenkomst geen enkele vorm van samenwerking aan te gaan met de Uitvoerder, dit op straffe van een boete ten bedrage van het 180×8 keer het uurtarief van de Uitvoerder zoals vermeld in de Specifieke Voorwaarden.

Smartsys verbindt zich ertoe om gedurende één jaar na de beëindiging van de Overeenkomst geen rechtstreekse samenwerking aan te gaan met werknemers van de klant, dit op straffe van een boete ten bedrage van EUR. 500,- per overtredings-werkdag tijdens deze periode.

De opdrachtnemer verbindt zich ertoe om tot één jaar na afloop van de opdracht geen rechtstreekse samenwerking aan te gaan met het bedrijf, gespecificeerd in het artikel 2 van de specifieke overeenkomst, zijnde de klant van de opdrachtgever.

Indien beide Partijen het wenselijk of noodzakelijk achten, kunnen zij, in onderling overleg, hetzij tijdelijk hetzij definitief, een andere Uitvoerder met de uitvoering van de Overeenkomst belasten.

Indien de Uitvoerder niet (langer) aan de gestelde eisen voldoet; de naam van de klant in diskrediet brengt; of de Diensten niet (langer)uitvoert in overeenstemming met deze Overeenkomst, heeft de klant het recht om aan Smartsys te vragen de Uitvoerder te vervangen. Dit ontslaat de klant niet van haar verplichting om de reeds door de Uitvoerder verrichte Diensten te vergoeden.

Indien Smartsys het eens is met de vervanging van de Uitvoerder, verbindt zij zich ertoe om zo snel mogelijk de vervanger ter beschikking te stellen van de klant. Indien Smartsys binnen een termijn van twee weken geen gekwalificeerde vervanger ter beschikking kan stellen, heeft de klant het recht om de Overeenkomst te beëindigen.

Indien tijdens de looptijd van de Overeenkomst de inhoudelijke specificaties voor het uitvoeren van de Overeenkomst wijzigen, zal de klant Smartsys vergoeden voor de bijscholing van de Uitvoerder. Indien de klant zelf een opleiding verschaft aan de Uitvoerder, dan vallen de kosten voor deze opleiding ten laste van de klant behoudens andersluidend beding in de Specifieke Voorwaarden.

Smartsys zal eventuele geplande onderbrekingen van de uitvoering van de Diensten tijdig meedelen aan de klant.

9. De vergoeding en de betalingsmodaliteiten

De klant verbindt zich ertoe een vergoeding te betalen gelijk aan het aantal gepresteerde (uren) dagen, vermenigvuldigd met de in de Specifieke Voorwaarden overeengekomen tarieven. Deze vergoedingen zijn exclusief B.T.W. en eventuele andere door de overheid opgelegde of op te leggen heffingen. Tenzij anders vermeld in de Specifieke Voorwaarden zijn deze vergoedingen inclusief verplaatsingstijden en/of kosten.

De tarieven kunnen jaarlijks op de verjaardag van de overeenkomst door Smartsys aangepast worden op basis van volgende formule:
Nieuwe prijs = Basis prijs * (0,2 + 0,8 * Nieuwe index)
Basisprijs: prijs bij aanvang van de overeenkomst;
Aanvangsindex: de door Agoria gepubliceerde index “referteloonkost nationaal gemiddelde” van de maand die voorafgaat aan de ondertekening van de overeenkomst;
Nieuwe index: de door Agoria gepubliceerde index “referteloonkost nationaal gemiddelde” van de maand voorafgaand aan de verjaardag van de overeenkomst.

Smartsys is in alle gevallen gerechtigd de prijzen van goederen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de klant aan te passen indien dit het gevolg is van een prijsaanpassing van haar toeleveranciers.

Smartsys verbindt zich ertoe bij de uitvoering van de Diensten zich te schikken naar het werkschema van de klant. Er wordt uitgegaan van een werkschema van 38 uren per week, tenzij anders voorzien in de specifieke overeenkomst.

Indien er sprake is van meer dan 38 uren worden volgende verhogingen gehanteerd (niet gecumuleerd):
– prestaties > 38 uur/week: + 50%
– prestaties tussen 17.30 en 8.30 uur: + 100%
– prestaties op zaterdag: +50%
– prestaties op zondag of wettelijke feestdag: + 100%

De Uitvoerder zal zijn werkprestaties door de klant laten aftekenen voor akkoord middels de daarvoor bestemde uren verantwoordingsformulieren.

Smartsys zal iedere maand de hierboven vermelde vergoeding aan de klant factureren tenzij anders vermeldt in de Specifieke Voorwaarden.

Tenzij anders vermeld in de Specifieke Voorwaarden zijn alle facturen betaalbaar 30 dagen na factuurdatum. Het verstrijken van de betalingstermijn stelt de klant van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning in gebreke. Vanaf het verstrijken van de betalingstermijn is een conventionele moratoire intrest verschuldigd die gelijk is aan de intrestvoet zoals bepaald in artikel 5 Wet Betalingsachterstand (Wet 2.08.2002, BS 7.08.2002), vermeerderd met 3 %. Het gebrek aan schriftelijk protest van een factuur binnen de 10 werkdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde diensten in.

Op het onbetaald gebleven bedrag is bovendien een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15 % voor de eerste schijf van EUR 4.000, 10 % voor de tweede schijf van EUR 4.000 tot EUR 12.500 en 7,5 % op hetgeen EUR 12.500 te boven gaat; onverminderd het recht om bijkomende schadevergoeding te vorderen voor de gerechtelijke invorderingskosten.

Smartsys behoudt het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijke schade.

Indien de kredietwaardigheid van de klant, naar het oordeel van Smartsys, daartoe aanleiding geeft, mag Smartsys ook na het sluiten van de overeenkomst, van de klant verlangen dat deze de door Smartsys gevraagde zekerheid stelt voor de betaling van de nog te leveren diensten en mag Smartsys de uitvoering hiervan opschorten zolang de zekerheid niet werd gesteld.

10. Verantwoordelijkheden

Smartsys zal haar opdracht in het kader van deze Overeenkomst naar best vermogen uitvoeren en zal rekening houden met de aanwijzingen en richtlijnen welke zij van de klant ontvangt.

Aangezien Smartsys, in het kader van deze Overeenkomst, activiteiten verricht die een onderdeel uitmaken van specifieke projecten van de klant, rust de verantwoordelijkheid m.b.t. deze projecten volledig bij de klant.

Smartsys zal enkel aansprakelijk zijn voor rechtstreekse schade veroorzaakt door haar tekortkomingen. Smartsys zal niet aansprakelijk zijn voor onrechtstreekse schade zoals, zonder beperkt te zijn tot, verlies van data, winstderving of elke stijging van de algemene kosten. Smartsys’ aansprakelijkheid zal beperkt zijn tot het bedrag dat Smartsys in het kader van de Overeenkomst ontvangt.

Voor de toepassing van dit artikel wordt met Smartsys gelijkgesteld 1) elke vennootschap die een verbonden vennootschap is in de zin van art. 11 W.Venn. of een andere vennootschap van de groep en 2) elke werknemer of zelfstandige die door Smartsys of een gelijkgestelde vennootschap wordt ingeschakeld voor de uitvoering van de diensten.

De aansprakelijkheid die Smartsys kan oplopen, vloeit voort uit een inspanningsverbintenis die door de klant degelijk zal moeten worden aangetoond.

Smartsys zal enkel gehouden zijn om de door haar veroorzaakte directe schade te herstellen, die veroorzaakt werd door de specifieke activiteiten van Smartsys zoals bepaald in deze Overeenkomst echter tot maximum het laagste van volgende bedragen, nl. hetzij het bedrag door de klant verschuldigd voor de specifieke dienstverlening, hetzij een bedrag van 5.000 EUR, en dit ongeacht of de vordering is ingesteld op contractuele dan wel op buitencontractuele grondslag.

De klant dient Smartsys schriftelijk op de hoogte te stellen van elke gebeurtenis die haar aansprakelijkheid met zich kan brengen of van elk nadeel dat de klant ondergaat, binnen de kortst mogelijke tijd en ten laatste binnen vijftien (15) dagen te rekenen vanaf het ontstaan van deze gebeurtenis of dit nadeel, of, minstens, te rekenen vanaf het ogenblik waarop de klant er kennis van heeft gekregen. Dit alles teneinde Smartsys in de mogelijkheid te stellen de oorsprong en de oorzaken van de schade binnen nuttige termijn vast te stellen. Bij gebreke hieraan behoudt Smartsys zich het recht voor elke schadeloosstelling te weigeren en kan Smartsys niet aansprakelijk gesteld worden.

Wordt uitgesloten van aansprakelijkheid:
– de vergoeding door Smartsys voor alle indirecte schade of gevolgschade, waaronder financiële of commerciële verliezen, winstderving, verhoging van algemene kosten, storing van planning, verlies van verwachte winst, kapitaal, cliënteel en dergelijke;
– schade veroorzaakt door de fout van de klant;
– de vergoeding van alle directe en indirecte schade veroorzaakt door het gebruik van het geleverde product zelf;
– de vergoeding van schade die geheel of gedeeltelijk veroorzaakt is door software of hardware geleverd of gemaakt door derden, of door enig ander element in het bedrijf van de klant, of in het bedrijf van de klant gebracht na de totstandkoming van de overeenkomst;
– alle vorderingen door derden tegen de klant gericht.

Ingeval de geleverde ontwikkelingen voor verdere uitbouw of commercialisering worden aangewend, zal de klant Smartsys vrijwaren tegen elke eis tot schadevergoeding door derden ingesteld, zelfs mocht komen vast te staan dat deze zijn oorsprong vindt in de door Smartsys geleverde diensten.

Uitsluitend de klant is verantwoordelijk voor het instellen van procedures die hem toelaten op elk ogenblik verloren of gewijzigde bestanden, gegevens of programma’s te reconstrueren, ongeacht de oorzaak van het verlies of de wijziging. De klant dient op dagelijkse basis over de nodige back-up kopies van zijn computerprogramma’s, bestanden en gegevens te beschikken. In geval van verlies van data kan Smartsys enkel aansprakelijk worden gesteld voor de data die verloren werden tussen het moment van de laatste dagelijkse back-up en het moment van de vaststelling van de bewezen tekortkoming in de geleverde software.

Deze aansprakelijkheidsbeperkingen blijven van toepassing in het geval Smartsys werd ingelicht door de klant van het bestaan van een reëel risico op schade. Partijen erkennen dat dit een redelijke verdeling inhoudt van het risico.

11. Algemene bepalingen

De huidige Overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht. In geval van geschillen betreffende de uitvoering en/of interpretatie van huidige Overeenkomst, zal uitsluitend de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen bevoegd zijn.

Deze Overeenkomst, noch de eruit voortvloeiende rechten of verplichtingen mogen geheel of gedeeltelijk worden overgedragen zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van beide partijen.

Smartsys kan voor de uitvoering van de Overeenkomst een beroep doen op onderaannemers. Het inschakelen van een onderaannemer zal gebeuren onder de verantwoordelijkheid van Smartsys en zal geen bijkomende kosten voor de klant met zich meebrengen.

Smartsys en de klant stellen elk een vertegenwoordiger aan, zoals opgenomen in de Specifieke Voorwaarden. Deze vertegenwoordigers zullen op regelmatige tijdstippen vergaderen teneinde een planning op te stellen en de uitvoering van de Overeenkomst op te volgen.

De klant garandeert alle toepasselijke import- en exportregelingen na te leven. Bovendien vrijwaart de klant Smartsys van iedere aansprakelijkheid op grond van overtreding van toepasselijke import- of exportregelingen in geval de klant zelf in- of uitvoert. De klant, met uitdrukkelijke uitsluiting van Smartsys, wordt in geval van import of export door de klant geacht de exporteur en/of importeur te zijn.

De nietigheid van een bepaling van de huidige Overeenkomst tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

Het nalaten door een partij om enige bepaling van deze Overeenkomst af te dwingen, tast in generlei opzicht het recht van de betrokken partij aan om alsnog volledige nakoming door de andere partij te vorderen. Het berusten in een schending door de andere partij van een verplichting impliceert geen afstand van de uit die verplichting voortvloeiende rechten.

In geval van tegenspraak tussen de Algemene Voorwaarden en de Specifieke Voorwaarden, zullen de Specifieke Voorwaarden voorrang hebben

Smartsys voert deze Overeenkomst uit in alle vrijheid en onafhankelijkheid. Noch tussen Smartsys en de klant, noch tussen de klant en de Uitvoerders waarop Smartsys een beroep doet, bestaat er een hiërarchische verhouding.

Ongeacht de aard en/of de waarde van de te bewijzen rechtshandeling mag Smartsys deze steeds bewijzen aan de hand van volgende bijkomende bewijsmiddelen: kopie of reproducties in welke vorm ook (doorslag, fotokopie, microfilm, scan, …), via informatiedrager, fax, telex en email.

Die bewijsmiddelen hebben dezelfde bewijskracht als een onderhandse akte opgemaakt overeenkomstig de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.